Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
 
Reproduktivna prava
˘
˘Međunarodni sporazumi između zemalja zasnovani su na međunarodnom pravu, a zemlje potpisnice (među kojima i naša zemlja) ratifikuju ove sporazume tako što ih uključuju u domaće zakonodavstvo. ˘Sporazumi o ljudskim pravima sadrže dužnosti i odgovornosti, a vlade zemalja se obavezuju da će štititi, promovisati i obezbediti ljudska prava za svoje narode.
Reproduktivna prava obuhvataju dva široka principa ljudskih prava: pravo na reproduktivnu zdravstvenu negu i  pravo na reproduktivno samoopredeljenje. Međunarodna federacija za planirano roditeljstvo (IPPF) je 1995. donela Povelju o seksualnim i reproduktivnim pravima. Ova prava podrazumevaju da ljudi imaju slobodu da uživaju u međusobno zadovoljavajućoj i sigurnoj vezi, slobodnoj od prisile ili nasilja, i bez straha od infekcije ili trudnoće, kao i da su u mogućnosti da regulišu svoju plodnost bez negativnih ili opasnih posledica:

˘ ˘

 • Pravo na život

Nijedan život ne sme biti ugrožen trudnoćom, rađanjem ili rodnom pripadnošću. 

 • Pravo na slobodu i sigurnost osobe

Svi ljudi imaju slobodu kontrole vlastitog seksualnog i reproduktivnog života.

 • Pravo na jednakost i oslobođenje od svakog oblika diskriminacije

Svi su rođeni jednaki i niko ne sme biti diskriminisan na osnovu rase, etničkog porekla, boje kože, siromaštva, pola ili seksualne orijentacije, bračnog statusa, porodične situacije, fizičke ili mentalne hendikepiranosti, starosti, jezika, religije, političkog i drugog mišljenja, nacionalnog ili socijalnog porekla, imovine, rođenja ili drugog statusa.

 • Pravo na privatnost

Svi ljudi imaju pravo da donose autonomne odluke u vezi sa vlastitim seksualnim i reproduktivnim životom, da imaju privatnost i da budu poštovani.

 • Pravo na slobodu mišljenja

Svi ljudi imaju pravo da donose odluke o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, i pravo da traže, primaju i daju informacije i razmenjuju ideje kroz bilo koji medij.

 • Pravo na informacije i edukaciju

Svi ljudi imaju pravo na pristup informacijama i edukaciji o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima.

 • Pravo na izbor

Ljudi imaju pravo slobodnog izbora da li ući u brak ili ne, i osnovati i planirati porodicu

 • Pravo na odluku o tome da li imati decu ili ne

Sve osobe imaju pravo da odluče slobodno i odgovorno o broju dece i razmaku između rađanja, što uključuje i odluku da li uopšte imati decu i pristup sredstvima za praktikovanje ovog prava.

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu i negu

Svi ljudi imaju pravo na najviše moguće standarde fizičkog i mentalnog zdravlja.

 • Pravo da se uživaju blagodati naučnog napretka

 • Pravo na slobodu udruživanja i političkog učešća

Svi ljudi imaju pravo da formiraju ili da se uključe u nevladinu organizaciju kako bi se unapredila seksualna i reproduktivna prava.

 • Pravo da se ne bude žrtva torture i drugih nehumanih tretmana

Svi ljudi imaju pravo da ne budu subjekt torture ili okrutnih, nehumanih ili degradirajućih tretmana, kao i da ne budu podvrgnuti medicinskom tretmanu ili naučnom istraživanju bez slobodnog i na informacijama zasnovanog pristanka.

 

Novosadski humanitarni centar, 2006.