Naslovna stranaO namaLinkoviKontaktMapa sajtaReference
 
 
 
 
O NSHC-u

Novosadski humanitarni centar je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1998. godine u Novom Sadu. Misija NSHC-a je da doprinosi stvaranju humanog društva kroz pružanje podrške ugroženim i marginalizovanim grupama, podsticanje aktivizma građana, istraživački rad i obrazovanje.

Jedna od oblasti rada NSHC-a je promocija zdravlja i preventivni rad kroz edukaciju edukatora, volontera i vršnjačkih edukatora, pripremu, štampanje i distribuciju priručnika, postera, pamfleta i drugog informativnog i obrazovnog materijala.

Od 2004. godine NSHC realizuje program prevencije HIV-a među marginalizovanim grupama u Vojvodini (Romima, izbeglicama i prognanim licima, socijalno ugroženim domicilnim stanovništvom), uz podršku Fondacije Partnerships in Health, a kasnije i Ministarstva zdravlja Republike Srbije - sredstvima Globalnog fonda.

Ova Internet stranica, posvećena seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima adolescenata, nastala je u okviru projekta ''Važno je da znaš'', koji je podržao Sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine i  Fondacija Partnerships in Health. U okviru projekta, koji predstavlja deo realizacije Akcionog plana politike za mlade u Vojvodini u oblasti reproduktivnog zdravlja, edukovano je 14 edukatora iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava mladih, kao i 70 vršnjačkih edukatora u 15 vojvođanskih opština. Štampani su pamfleti o prevenciji HIV/AIDS-a i distribuirani širom Vojvodine.

Sadržaj stranice i edukacije zasnovan je na naprednom međunarodnom treningu ''Sexual and Reproductive Health and Rights of Adolescents'', koji je u trajanju od četiri nedelje organizovala Švedska asocijacija za seksualnu edukaciju (RFSU) i Odeljenje za međunarodno zdravlje (IHCAR) Karolinska Instituta u Stokholmu, Švedska.

NSHC je član Mreže organizacija Jugoistočne Evrope za pomoć izbeglicama (SEE RAN) i jedan od osnivača Srpskog saveta za izbeglice (SSI). Takođe, NSHC je članica nacionalne Mreže za prevenciju HIV/AIDS-a među marginalizovanim grupama (HPVPI).

Više o NSHC-u >>>
 

O Akcionom planu politike za mlade u Vojvodini:

Akcioni plan Politike za mlade u Vojvodini je strategija Autonomne pokrajine Vojvodine prema mladima. Izrada i realizacija strategije prema mladima u Vojvodini je jedinstveni primer gde su država, privreda, građani i mediji odlučili da zajednički usmere resurse i potencijale. Ovim dokumentom je Autonomna pokrajina Vojvodina mlade prepoznala kao posebnu društvenu grupu sa specifičnim potrebama, problemima i potencijalima i odlučila da posebnim merama, koje su pobrojane u Akcionom planu, poboljša položaj mladih u Vojvodini.

Akcioni plan je dokument koji definiše presek trenutnog stanja položaja mladih u Vojvodini i probleme sa kojima se najčešće mladi sreću (politika za mlade), i formulisanje mera za rešavanje definisanih problema (Akcioni plan) iz oblasti obrazovanja mladih, zapošljavanja, zdravlja, kulture i slobodnog vremena, aktivnog uključivanja mladih u društvo, izgradnje civilnog društva, volonterizma, mobilnosti i informisanja mladih, ekologije i održivog razvoja i socijalne politike prema mladima.

 
 

Novosadski humanitarni centar, 2006 - 2012.